مکان: اصفهان، خیابان شمس آبادی، مادی نیاسرم - تمام شده

طراحی این واحد مسکونی از جدیدترین سبک های طراحی روز دنیا می باشد.