مکان: اصفهان، خیابان شمس آبادی - تمام شده

مجتمع پزشکی اداری تجاری