مکان: اصفهان، خیابان استاد فلاطوری - تمام شده

یکی از پروژه های عظیم طبقاتی در اصفهان